e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavná stránkaKošík a objednávkaO násReklamačný poriadokAko nakupovaťObchodné podmienkyKontakt
Kategórie
e-shop zdarma Doplnky a náhradné diely
e-shop zdarma Bicykle BMX
e-shop zdarma Bicykle Dirt
e-shop zdarma Crossové bicykle
e-shop zdarma Detské bicykle
e-shop zdarma Elektro bicykle
e-shop zdarma horské bicykle MTB 26
e-shop zdarma horské bicykle MTB 27,5
e-shop zdarma horské bicykle MTB 29
e-shop zdarma horské MTB Dámske bicykle
e-shop zdarma Kolobežky a e-kolobežky
e-shop zdarma mestské City bikes
e-shop zdarma Odrážadlá Trojkolky
e-shop zdarma S H I MA N O komponenty
e-shop zdarma Trekingové bicykle
Vyberte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:
e-shop zdarma

Ochrana osobných údajov

Podľa čl. 4 ods. 11 nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail: bicykle.lust@gmail.com
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

6.Osobné údaje nepoužívame na zasielanie reklamných e-mailov.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk 

 

Nákup tovaru

Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu firmy MS LUSTRANS, s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
Zákazník si môže v e-obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka.
Tovar pridáte do košíka kliknutím na obrázok košíka. Úpravu jednotlivých položiek, ich množstva, alebo vyhodenie tovaru z košíka môžete previesť po kliknutí na Váš nákupný košík. Po skontrolovaní jednotlivých objednaných položiek uvediete potrebné údaje, spôsob odberu a odošlete objednávku.

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

-          predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho 

-          kupujúceho - meno a priezvisko, bydlisko kupujúceho, telefon a e-mail kupujúceho.

-          názov produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky

-          množstvo požadovaných kusov produktov

-          vybraný spôsob odberu tovaru

-          vybraný spôsob platbyPo stlačení tlačidla Potvrdiť v nákupnom košíku bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme e-obchod, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a firmou. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Podľa § 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) týchto údajov.

Spôsob dodania - cenník poštovného

Po zadaní Vašej objednávky Vás budeme telefonicky alebo e-mailovou správou kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky. Objednaný tovar Vám doručíme poštou alebo inou zasielkovou spoločnosť do dvoch až šiestich dní. Do vzdialenosti 20 km odvezieme tovar v hodnote nad 129,00 Eur zdarma našim vlastným vozidlom, pri vzdialenosti nad 20 km účtujeme poplatok v cene spotrebovaných PHM.
Pri dodaní tovaru na dobierku účtujeme poštovné a balné:

Tovar v hodnote nad 139,- EUR s DPH zasielame zdarma

CENA PREPRAVY TOVARU do 139 Eur:

 

hodnota objednávky do 5 €  – sumu: 2,00.- € s DPH 

hodnota objednávky do 30 € – sumu:4,00.- € s EUR

hodnota objednávky do 100 € - sumu 8,00.- € s EUR

 

Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a priložiť faktúru.

Platobné podmienky

Úhradu tovaru je možné realizovať predfaktúrou a úhradou na náš účet. Tovar zasielaný na dobierku poštou alebo zasielateľskou službou sa uhrádza pri prevzatí tovaru. Tovar dodaný našou dopravou je uhradený pri prevzatí tovaru a tovar je možné odobrať aj osobne priamo v našej predajni. Ak potrebujete tovar, ktorý nie je v ponuke na našej internetovej stránke, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese  bicykle.lust@gmail.com, alebo telefonicky na telefónnych číslach 055/6 99 99 77, 0905/839 408, 0905/655 295. Číslo faxu 055/6 99 99 77

Záručné podmienky a postup pri reklamácii tovaru

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, uveďte názov reklamovaného tovaru, popis zistenej závady, číslo a dátum vystavenia kúpneho dokladu. Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu: MS LUSTRANS, s.r.o., Sídisko 1289/19, 044 14 Čaňa. Záručná lehota je stanovená zákonom - 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim od dodávateľa. Spolu s tovarom obdržíte kúpny doklad a potvrdený záručný list. Tieto doklady je potrebné zaslať k nám spolu s reklamovaným tovarom. V záručnej lehote budú všetky reklamované výrobné chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Našou snahou je obmedziť závady na minimum, to znamená, že dodávame kvalitný tovar - cyklistické doplnky a náhradné diely, bicykle sú v našej firme zmontované skúsenými odborníkmi a pripravené na jazdu. Spolu s dodaným bicyklom obdržíte pokyny a odporúčania na údržbu a správne používanie zakúpeného tovaru, aby Vám slúžil k Vašej spokojnosti pri športovaní.

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Platí iba pri nákupe cez tento internetový obchod www.bicykle-lust.eu

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzati tovaru. Kupujúci oznámi vopred predávajúcemu písomne, e-mailom alebo telefonicky, že využíva svoje právo na vrátenie tovaru do zákonnej lehoty 14 dní. Tovar, ktorý kupujúci zasiela naspäť k predajcovi poštou, osobne alebo prepravnou spoločnosťou na adresu Bicykle-Lust, MS LUSTRANS,s.r.o. Sídlisko 1289/19, 044 14 Čaňa, musí byť zabalený v pôvodnom obale, tovar nesmie byť poškodený alebo zašpinený. Nepreberáme tovar zasielaný na dobierku, peniaze za vrátený tovar zasielame na číslo účtu, ktorý uvedie kupujúci alebo na na jeho adresu do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar poškodený, neúplný alebo inak znehodnotený, uhradí mu vyčíslenú škodu, ktorá vznikla na základe opravy daného tovaru.

Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.37069 návštevníkov


Chcem vlastný eshop-zdarma!         Copyright (c) 2008 eshop-zdarma.sk, všetky práva vyhradené